تحصیلات
نام مستعار

soheili75

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

بوعلی سینا