تحصیلات
نام مستعار

seti

رشته تحصیلی

مهندسی معدن

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تهران