تحصیلات
نام مستعار

sami525

رشته تحصیلی

ارشد مکانیک-طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

اهواز