تحصیلات
نام مستعار

safari

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری