تحصیلات
نام مستعار

r.imamzadeh

رشته تحصیلی

عمران – مهندسی زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد