تحصیلات
نام مستعار

pz.ahadi

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

تبریز