تحصیلات
نام مستعار

navid shams 7422

رشته تحصیلی

سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شهید باهنر کرمان