تحصیلات
نام مستعار

msina

رشته تحصیلی

مکانیک بیوسیستم

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تبریز