تحصیلات
نام مستعار

Mostafa.S

رشته تحصیلی

مکانیک