تحصیلات
نام مستعار

Mohsen321321321

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد