تحصیلات
نام مستعار

mohammadi88.maryam

رشته تحصیلی

مکانیک

دانشگاه

دانشگاه زنجان