تحصیلات
نام مستعار

mohammad.vsg

رشته تحصیلی

متالورژی

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیرکبیر