تحصیلات
نام مستعار

mohamadr

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شهید باهنر کرمان