تحصیلات
نام مستعار

Mm992013118

رشته تحصیلی

مهندسی هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

دانشگاه اصفهان