تحصیلات
نام مستعار

milad.kosari

رشته تحصیلی

عمران زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تربیت دبیر شهید رجایی