تحصیلات
نام مستعار

Mialz

رشته تحصیلی

مواد

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

سهند