تحصیلات
نام مستعار

mehdi717

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

آزاد