تحصیلات
نام مستعار

masoudtaheri

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد