تحصیلات
نام مستعار

mahsa

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

صنعتی امیرکبیر