تحصیلات
نام مستعار

LegendKiller

رشته تحصیلی

عمران-سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

Iau