تحصیلات
نام مستعار

hooman1995

رشته تحصیلی

مهندسی عمران – سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین