تحصیلات
نام مستعار

hamid2540

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

آزاد مراغه