تحصیلات
نام مستعار

hadi@aut

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری