تحصیلات
نام مستعار

farshid0018

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

ازاد کرج