تحصیلات
نام مستعار

farshad.m

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد اسلامی واحد نجف آباد