تحصیلات
نام مستعار

farid24

رشته تحصیلی

سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شیراز