تحصیلات
نام مستعار

faria.tm

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی امیرکبیر