تحصیلات
نام مستعار

fardad

رشته تحصیلی

civil engineering

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

University of Alberta