تحصیلات
نام مستعار

f.sh.shokry

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تبریز