تحصیلات
نام مستعار

EhsanSoodmand

رشته تحصیلی

بیومکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری