تحصیلات
نام مستعار

biom

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری