تحصیلات
نام مستعار

behrouznik

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شهید بهشتی تهران