تحصیلات
نام مستعار

bamanabq

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد