تحصیلات
نام مستعار

avin

رشته تحصیلی

معدن-مکانیک سنگ

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تربیت مدرس