تحصیلات
نام مستعار

AmirrhosseiN

رشته تحصیلی

عمران-سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد رباط کریم