تحصیلات
نام مستعار

Alirezam

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

کاشان