تحصیلات
نام مستعار

ali razzaghiyan

رشته تحصیلی

عمران-ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد