تحصیلات
نام مستعار

32129mohammad

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

گیلان