تحصیلات
نام مستعار

reza3011

رشته تحصیلی

ساخت و تولید

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی