تحصیلات
نام مستعار

reza

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد