تحصیلات
نام مستعار

mohsenfemex

رشته تحصیلی

ساخت و تولید

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

امیرکبیر