تحصیلات
نام مستعار

Hesam98

رشته تحصیلی

بیومکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تبریز