تحصیلات
نام مستعار

ehsan94j

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد