تحصیلات
نام مستعار

zarandi

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی