تحصیلات
نام مستعار

zandir655@gmail.com

رشته تحصیلی

مهندسی سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

دانشگاه کردستان