تحصیلات
نام مستعار

zahra.gh

رشته تحصیلی

مهندسی عمران- زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی شیراز