تحصیلات
نام مستعار

z.daliri

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

علم و صنعت