تحصیلات
نام مستعار

yegane

رشته تحصیلی

عمران.ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد