تحصیلات
نام مستعار

[email protected]

رشته تحصیلی

Saze

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

Razi