تحصیلات
نام مستعار

soroushazhdari

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

علم و صنعت